Privātuma politika

1. IEVADS

LHF (Latvijas Handbola Federācija) fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika”, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem LHF (Latvijas Handbola Federācija) ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus, saskaņā ar federācijas darbību. Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (“LHF” mājaslapā, e-pastos), papīra formātā vai telefoniski, un kā federācijas un tās sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti. LHF (Latvijas Handbola Federācija) Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt federācijas privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot tās darbinieku un sacensību dalībnieku tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula”) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. LHF (Latvijas Handbola Federācija), ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos. Spelētāju licencēšana: Personas identifikācijas dati: – vārds, uzvārds; dzimšanas datums, pilsonība; Personas kontaktinformācija: – telefona numurs, e-pasta adrese; Komunikācijas dati: – ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs. Personas kontaktinformācija: – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese; – pilnvarotas personas identifikācijas dati (ja ir); Līguma dati: – līguma numurs, parakstīšanas un izbeigšanas datums, statuss; Norēķinu dati: – bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda piedzīšanas informācija.


3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

LHF (Latvijas Handbola Federācija) apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem: Jaunu sacensību dalībnieku un komandu licencēšanai; – līguma sagatavošanai un noslēgšanai; – līguma saistību izpildei; – norēķinu administrēšanai; – iebildumu izskatīšanai un apstrādei; – pakalpojumu uzlabošanai. Kā sacensību rīkotājs: – klienta identificēšanai; – darījuma sagatavošanai; – darījuma saistību izpildei; – norēķinu administrēšanai; – iebildumu izskatīšanai un apstrādei.