Kas ir Dopings?

Dopings tiek definēts kā viens vai vairāki Pasaules antidopinga kodeksa 2. panta 1. – 11. punktā noradītie antidopinga noteikumu pārkāpumi:

 1. Aizliegtās vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa. Katra sportista pienākums būt informētam un nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūst aizliegta viela, sportisti atbild par jebkuras aizliegtas vielas vai metodes klātbūtni paraugos, kas ņemti no sportista.
 2. Sportists lietojis vai mēģinājis lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi. Sportista atzīšanās, aculiecinieku liecības, dokumentārus pierādījumus, secinājumi, kuri izriet no ilgtermiņa izmeklējumiem, pamērām, atlētu bioloģiskā pase.
 3. Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu. Atteikšanās vai neierašanās uz paraugu vākšanu bez pietiekama pamatojuma pēc tam, kad saņemts uzaicinājums veikt dopinga kontroli, kā arī sportists ir tīši slēpies no dopinga kontroles amatpersonām.
 4. Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu. Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists 12 mēnešus ilgā laikposmā trīs reizes nav aizpildījis prasību sniegt nepieciešamu informāciju par savu atrašanas vietu, tad sportistam tiek piešķirts (Missed Test = Filing Failure).
 5. Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem. Darbības, kas grauj dopinga kontroles procesu, piemēram, tīša traucēšana dopinga kontroles amatpersonai, nepatiesas informācijas sniegšana antidopinga organizācijai.
 6. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana. Sportista un sportista palīgpersonāla rīcībā sacensību laikā ir kāda aizliegta viela vai metode, kurai nav izsniegta TUE atļauja.
 7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums. Jebkādas aizliegtas vielas ievadīšana vai ievadīšanas mēģinājums vai aizliegtas metodes izmantošana vai izmantošanas mēģinājums sportistam sacensību laikā vai jebkādas aizliegtas vielas vai jebkādas aizliegtas metodes, kas ir aizliegta ārpus sacensību laika, ievadīšana/izmantošana vai ievadīšanas/izmantošanas mēģinājums sportistam ārpus sacensību laika.
 8. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes ievadīšana vai mēģinājums.
 9. Līdzdalība. Palīdzēšana, mudināšana, atbalstīšana, pierunāšana, plānošana, slēpšana vai cita veida tīša līdzdalība kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā.
 10. Aizliegta biedrošanās. Sportisti un citas personas nedrīkst sadarboties ar tiesnešiem, treneriem un ārstiem vai citiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kuri ir diskvalificēti kādā antidopinga noteikuma pārkāpuma dēļ vai arī personai ir noteiktas sankcijas saistībā ar dopinga lietošanu.
 11. Ziņotāju ietekmēšana. Kādam tiek draudēts vai kāds tiek iebiedēts, lai atturētu no ziņošanas par antidopinga noteikumu pārkāpumiem atbildīgajām institūcijām;
  Vai tiek īstenota atriebība, pret ziņotāju;

  Par šādu antidopinga noteikumu pārkāpumu var tikt piešķirta mūža diskvalifikācija no sporta.

Ar visiem šiem noteikumiem sportists un sportista atbalsta personāls var iepazīties Pasaules Antidopinga kodeksā. Par antidopinga noteikumu pārkāpumiem piemēro sankcijas saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto.

 • Atceries, ka Tu pats esi atbildīgs par to, lai Tavā organismā nenokļūtu aizliegtas vielas un Tu neizmantotu aizliegtas metodes. 
 • Aizliegto vielu un metožu sarakstu Pasaules antidopinga aģentūra pārskata un papildina vismaz reizi gadā, kas tiek publicēts jau oktobrī un stājas spēkā ar 1. janvāri, tāpēc seko līdzi jaunumiem un informē par tiem arī savu ārstu! 
 • Ņem vērā, ka aizliegto vielu sarakstā ir virkne vielas, kas nopērkamas aptiekā gan recepšu, gan bezrecepšu medikamentu sastāvā.

Ja rodas šaubas, vai medikamenta sastāvā esošā viela ir sportā atļauta, sazinies ar Latvijas Antidopinga biroju vai apmeklē Latvijas Zāļu reģistru.

https://quiz.wada-ama.org

SPORTISTU ATBILDĪBA UN STINGRAS ATBILDĪBAS PRINCIPS

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Stingras atbildības princips, nosaka, ka katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela. Sportists informē savu ārstniecības personu, par to, ka viņam nedrīkst nozīmēt sportā aizliegtās vielas un pielietot aizliegtas metodes, ja nav izsniegta Terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA).  Sportista pienākums sadarboties ar antidopinga organizācijām, lai palīdzētu atklāt un izmeklēt antidopinga noteikumu pārkāpumu.  

TERAPEITISKĀS LIETOŠANAS ATĻAUJA (TLA/TUE)

Ja sportistam nepieciešams lietot aizliegto vielu no aizliegto vielu sarakstā. Ārstēšanās nolūkos sportistam ir pieļaujams lietot medikamentus, kas satur sportā aizliegtās vielas, iepriekš saņemot Terapeitiskās lietošanas atļauju (turpmāk – TLA). Latvijas sportistiem TLA atļaujas piešķir Latvijas Antidopinga birojs,  starptautiskā līmeņa sportistiem to piešķir starptautiskajā federācijā (tur arī piesakoties). Plašāka informācija par to, kādi ir kritēriji TLA piešķiršanai un kā tai pieteikties, pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā  https://antidopings.gov.lv/terapeitiskas-lietosanas-atlaujas-tla

KĀPĒC DOPINGS IR AIZLIEGTS?

Ētiskie apsvērumi

 • Antidopinga noteikumi ir tieši tādi paši, kā jebkuri noteikumi sportā, lai nodrošinātu godīgu, taisnīgu sacensību norisi un vienlīdzīgo konkurenci starp visiem sportistiem.

Medicīniskie apsvērumi

 • Medicīnisko preparātu un dopinga vielu lietošana var būt bīstama sportista veselībai, ar dažādām nopietnām blakusparādībām.

KURŠ TIEK PAKĻAUTS DOPINGA KONTROLEI?

Jebkura fiziska persona, kura nodarbojas ar sportu un piedalās visu veidu individuālās vai organizētās aktivitātēs fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. Atlase uz dopinga kontroli var būt nejauša, balstīta uz noteiktiem kritērijiem vai mērķtiecīga.

Ja sportists nodarbojies ar sportu un piedalās sporta federācijas rīkotas sacensībās sportistam jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi un antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā sportistam var tikt piemērotas Kodeksa noteiktās soda sankcijas.

KĀ RIKOTIES DOPIGA KONTROLES LAIKĀ?

Antidopinga organizācija, kas ir pilnvarota veikt dopinga kontroli (piemēram, Latvijas Antidopinga birojs, sporta veida starptautiskā federācija, neatkarīga dopinga kontroles organizācija, piemēram IDTM, Claridium, ITA u.c.), ir tiesības veikt dopinga kontroli jebkurā laikā gan sacensībās, gan ārpus tām.

Dopinga kontrolierim un kontrolei pieaicinātajiem asistentiem ir jāuzrāda oficiāla dokumentācija, apliecinot viņu tiesības ievākt paraugu, kā arī jāinformē par kontroles veidu, uz kuru tiec aicināts (urīna, asins, vai abas analīzes).

Ja pilnvarots dopinga kontrolieris ir uzaicinājis uz dopinga kontroli, sportistam nekavējoties jādodas uz dopinga kontroles telpu, ja nepieciešams var pieaicināt tulku vai sportista pārstāvi (līdz 18 gadu vecumā pārstāvjiem jāpiedalās obligāti). Informācija par izmaiņām dopinga kontroles procedūrā nepilngadīgām personām ir atrodama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: https://www.antidopings.gov.lv/lv/dopinga-kontroles-procedura

Ja sportists uzaicināts uz dopinga kontroli sacensību laikā, sportistam ir tiesības aizkavēties:

 • piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā;
 • piedalīšanās preses konferencē;
 • piedalīšanās nākamajās sacensībās;
 • atsildīšanās;
 • medicīniskās palīdzības saņemšana;
 • pārstāvja un/vai tulka sameklēšana;
 • došanās pēc personu apliecinoša dokumenta;
 • citi apstākļi, kuri saskaņoti ar dopinga kontrolieri un tiks dokumentēti.

Ja sportistu uzaicina uz dopinga kontroli treniņa laikā:

 • sportistam ir tiesības pabeigt treniņu.

Svarīgi atcerēties, ka no brīža, kad sportists tiek uzaicināts uz dopinga kontroli, viņu nepārtraukti pavadīs dopinga kontroliera asistents. Uz dopinga kontroles telpu sportistam jāpaņem personas apliecinošu dokumentu.

Sportistam jāpārliecinās, ka inventārs, kuru izvēlies parauga savākšanai, ir tīrs un nebojāts, ar vienādiem identifikācijas numuriem. Sportistam ir tiesības atteikties nodot paraugu inventārā, kas neatbilst prasībām, un izvēlēties citu, saskaņojot to ar dopinga kontrolieri. Urīna parauga nodošanas laikā sportistu uzraudzīs tā paša dzimuma dopinga kontrolieris vai asistents.

Ja sportistam rodas pamatoti iebildumi par dopinga kontroles procesu, jāizsaka tos nekavējoties dopinga kontroles procesa laikā un ierakstīt dopinga kontroles anketa komentāru sadaļā. Pēc dopinga kontroles procedūras beigām, sportistam ir tiesības saņemt dopinga kontroles anketas kopiju.

Tālāk nodotie paraugi anonīmi tiks sūtīti uz kādu no Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētām laboratorijām, kur tie tiks izanalizēti un var tikt uzglabāti (10 gadu garumā), lai nepieciešamības gadījumā tos varētu atkārtoti analizēt vai izmantot pētījumiem.

ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKAPUMU SEKAS

Pārkāpumu sekas ietver sacensību rezultātu anulēšanu, diskvalifikācijas perioda noteikšanu, obligātu pārkāpuma publicēšanu un iespējams, naudas sodus (var noteikt sporta federācija). Gadījumā, ja dopinga kontroles paraugā atradīsies ar likuma aizliegta narkotiskā viela, sportistam var piemērot administratīvu vai kriminālu sodu lieta tiks nodota policijā. Diskvalifikācija nozīmē, ka sportists nevar piedalīties nevienas starptautiskās federācijas, nacionālo federāciju vai klubu rīkotājās jebkāda veida sacensības vai aktivitātes, kā arī iesaistīties sava kluba vai komandas treniņos un izmantot iespējas un iekārtas, kas ir saistītas ar klubu vai komandu, sīkāk informācija Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā https://antidopings.gov.lv/news/kads-ir-statuss-diskvalifikacijas-laika

AKTUĀLIE INFORMATĪVIE MATERIĀLI PAR ANTIDOPINGA JAUTĀJUMIEM

https://www.antidopings.gov.lv/lv/informativs-materials

Informācijas avots: https://www.antidopings.gov.lv/lv/kas-ir-dopings